DÖRDÜNCÜ MAYMUN

25 Haziran 2021 Cuma

2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü Atay Sözer'in

 


Cide Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan günümüzde toplumcu gerçekçi edebiyatı yaşatmak ve yazınımıza yeni yazarlar/yapıtlar kazandırmak amacıyla, Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz adına dü­zen­le­nen roman ya­rış­ma­sı so­nuç­lan­dı. 20 Nisan’da baş­vu­ru­su sona eren ya­rış­ma­ya 68 roman dos­ya­sı ka­tıl­dı. Se­çi­ci Kurul, uzun so­luk­lu bir ça­lış­ma so­nu­cun­da Atay Sözer’in “Dün­ya­nın En Kötü Avu­ka­tı” adlı ro­ma­nı­nı bi­rin­ci­lik ödü­lü­ne layık gördü.

Feyza HEPÇİLİNGİRLER, Eren AYSAN, Öner YAĞCI, Meh­met SAY­DUR ve Hi­da­yet KA­RA­KUŞ’tan olu­şan Se­çi­ci Kurul, ko­ro­na vi­rü­sü ne­de­niy­le 25/06/2021 Cuma günü on­li­ne ola­rak yap­tı­ğı top­lan­tı son­ra­sın­da “Dün­ya­nın En Kötü Avu­ka­tı” ro­ma­nı­nın gü­nü­mü­zün ül­key­le il­gi­li önem­li bir so­run­sa­lı­nı, din­sel ör­güt­len­me­nin tır­man­dı­ğı yer­le­ri, var­dı­ğı bo­yu­tu iş­le­me­si; sağ­lam bir kur­guy­la örün­tü­sün­de kadın so­ru­nu­na de­ğin­me­si, alay­sa­ma­lı bir dil kul­la­na­rak ger­çek­çi bir an­la­tım­la ro­man­laş­tır­ma­sı açı­sın­dan 2021 RIFAT ILGAZ ÖDÜLÜ’ne değer gö­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.

Ödül Tö­re­ni 9-11 Tem­muz’da dü­zen­le­necek olan Cide Rıfat Ilgaz Sa­rı­yaz­ma Fes­ti­va­li’nde ya­pı­la­cak.

Hiç yorum yok: